Styret

Styret i Storhamar Håndball skal som et minimum bestå av leder, nestleder, styremedlem og varamedlem. Styret i Storhamar Håndball skal så langt det lar seg gjøre ha en besetning på 50/50 fordelt på kjønn, funksjon og sammensetning.

Styret i Storhamar Håndball pr september 2023

Styreleder: Kristin Alme

Nestleder: Eli Aske Solberg

Styremedlem: Sport Uno Solberg

Styremedlem: Pål Ekeberg Skjerve  

Styremedlem: Vidar Strømsrud

Styremedlem Cup, dugnad og arrangement: Bodil Aune Aas

Styremedlem: Ingunn Tilleraas Snipe   

Styrets funksjon

  • Planlegge å ivareta klubbens totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og regnskap, samt oppgaver beskrevet i § 1 NIFs lover, lovnorm for idrettslag. Styret har ansvar for at det finnes retningslinjer for aktiviteten i klubben
  • Iverksette bestemmelser og vedtak fattet av årsmøte eller andre overordnede idrettsmyndigheter
  • Stå for lagets daglige ledelse, og representere laget utad
  • Disponere lagets inntekter (tilskudd, kontingent o.a.) og fordele disse etter plan og godkjent budsjett
  • Oppnevne komiteer og utvalg etter behov, og utarbeide instruks for disse.

Organisasjonsplan 

Fullmakter