Styret

Styret i Storhamar Håndball skal som et minimum bestå av leder, nestleder, styremedlem og varamedlem. Klubben skal bestrebe seg på å ha to til tre styremedlemmer og et varamedlem i tillegg til leder og nestleder. Styret i Storhamar håndball skal så langt det lar seg gjøre ha en besetning på 50/50 fordelt på kjønn, funksjon og sammensetning.

Styrets funksjon

  • Planlegge å ivareta klubbens totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og regnskap, samt oppgaver beskrevet i § 1 NIFs lover, lovnorm for idrettslag. Styret har ansvar for at det finnes retningslinjer for aktiviteten i klubben
  • Iverksette bestemmelser og vedtak fattet av årsmøte eller andre overordnede idrettsmyndigheter
  • Stå for lagets daglige ledelse, og representere laget utad
  • Disponere lagets inntekter (tilskudd, kontingent o.a.) og fordele disse etter plan og godkjent budsjett
  • Oppnevne komiteer og utvalg etter behov, og utarbeide instruks for disse.

Organisasjonsplan

Styret i Storhamar Håndball 2018

Styreleder
Hans Christian Hustad

Nestleder/økonomi
Mette Hoel

Styremedlem sport
Uno Solberg

Styremedlem cup/arr.
Gjertrud Myhrhaug

Styremedlem
Gina Fjeld

Styremedlem
Ina Tasaasen

Styremedlem
Roger Soleim