Styret

Styret i Storhamar Håndball skal som et minimum bestå av leder, nestleder, styremedlem og varamedlem. Klubben skal bestrebe seg på å ha to til tre styremedlemmer og et varamedlem i tillegg til leder og nestleder. Styret i Storhamar håndball skal så langt det lar seg gjøre ha en besetning på 50/50 fordelt på kjønn, funksjon og sammensetning.

Styrets funksjon

  • Planlegge å ivareta klubbens totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og regnskap, samt oppgaver beskrevet i § 1 NIFs lover, lovnorm for idrettslag. Styret har ansvar for at det finnes retningslinjer for aktiviteten i klubben
  • Iverksette bestemmelser og vedtak fattet av årsmøte eller andre overordnede idrettsmyndigheter
  • Stå for lagets daglige ledelse, og representere laget utad
  • Disponere lagets inntekter (tilskudd, kontingent o.a.) og fordele disse etter plan og godkjent budsjett
  • Oppnevne komiteer og utvalg etter behov, og utarbeide instruks for disse.

Organisasjonsplan

Styret i Storhamar Håndball 2020

Styremedlem
Leder
Ane Måntrøen

Styremedlem
Økonomi
Rita Irene Stenersen

Styremedlem
Sport
Uno Solberg

Styremedlem
Media og kommunikasjon
Ina Taasaasen

Styremedlem
Cup og arrangement
Gjertrud Myhrhaug

Styremedlem 
Roger Soleim

Styremedlem
Bodil Aune-Aas