Barnehåndballens retningslinjer fra Norges Håndballforbund

https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/utvikling/ht/barnehandball/barnehandballens-retningslinjer/

Håndball for alle

Barnehåndball bygger på NHF’s visjon «Håndball for alle». Uavhengig av ferdighetsnivå, treningsiver, alder, kjønn og kulturell bakgrunn så skal alle få et godt håndballtilbud tilpasset sitt behov, modning og ferdigheter. Grunnfilosofien er at alle barn skal gis like muligheter til å kunne delta på håndball. Alle spillere er like mye verdt.

Mestring handler om å få til noe, klare en oppgave, ta en utfordring og videre beherske den. Dette kan skje alene eller i samspill med andre.

Barnehåndball skal være sosialt

Lagidrett er en fantastisk mulighet til å dyrke vennskap og knytte sterkere sosiale bånd mellom barn, både som en del av en spillergruppe og et fellesskap også utenfor banen. Det sosiale ved håndballen er kanskje den viktigste grunnen til at barn er med i idretten, dette aspektet er det derfor viktig å vektlegge som trener, lagleder og forelder.

Foreldreengasjement rundt laget er en nøkkelfaktor slik at flere enn trenere og lagleder har ansvar for samhold og miljø. Lagånd bygges gjennom aktiviteten på trening og i kamp, hvor alle jobber sammen mot felles mål, men også på reiser, turneringer og avslutninger.

Barnehåndball skal være trygt

Alle skal vite at de er velkommen på håndballaget, og ingen skal holdes utenfor fellesskapet. Som voksen har du også et ansvar for at ingen blir utstøtt eller mobbet på laget, og at alle på laget vet at det er nulltoleranse for mobbing.

Alle barn trenger oppmerksomhet, og noen trenger mer enn andre; Bruk tid på å snakke direkte med den enkelte med jevne mellomrom slik at alle føler de blir sett, verdsett og ivaretatt.

Fokus på lek og utvikling

Håndballaktivitet for barn skal være prosessorientert. God, langsiktig og helhetlig utvikling baseres på prinsippet om at alle skal være i aktivitet så stor del av tiden som mulig, med stort fokus på stafetter, balleker, morsomme konkurranser og ikke minst: mye småspill.
Det skal ikke legges vekt på innøving av trekk og andre øvelser med få ballberøringer, men heller på utvikling av ballfølelse, teknikk, koordinasjon og samspill gjennom lekende øvelser. Mer aktivitet og mange ballberøringer per spiller bør alltid være et mål. Håndball for barn skal ikke være vanskelig – verken for trener eller spiller –men krever mer av deg som aktivitets leder og organisator enn som fagperson i håndball.

Fair Play

Fair Play er en kjerneverdi i håndballidretten, både på og utenfor banen, og alle har et ansvar for å vise respekt for hverandre og sørge for at alle har gode opplevelser med håndballen.

De beste idrettsutøverne er svært ofte de som også er gode til å bygge opp
andre og gi positive tilbakemeldinger. Kanskje er det fordi de som er flinke til å støtte andre får ros og tilbakemeldinger i retur?

Som voksen i klubben har du et ansvar for å bidra til en kultur hvor alle blir respektert som mennesker, enten de er spillere, trenere, dommere eller foreldre. De mest effektive arbeidsmiljøene er de som kjennetegnes ved en felles forståelse for at ros er viktigere enn ris, og det er ingen grunn til å tro at det er annerledes i en håndballklubb.

Fair Play handler om hvordan vi opptrer overfor hverandre på trening og i kamp, men er også viktig utenfor banen. Fair Play handler til syvende og sist om toleranse, respekt, likeverd og menneskeverd. Ved å gi barna opplæring i grunnleggende respekt for andre
gir du dem en god lekse for livet.

Foreldresupporter

Mange foreldre har ambisjoner på sine barns vegne og ønsker at de skal lykkes i det de holder på med. Men det er viktig at foreldre ikke blir for engasjerte på egne barns vegne på tribunen.

Engasjement fra foreldre på tribunen er viktig, forutsatt at engasjementet styres i positiv retning for hele laget. Først da blir det til glede for barna og lederne og foreldrene selv.

I alle håndballkamper har vi dommere, eller kamp-veiledere som vi kaller dem når de yngste er i aksjon. Disse har en viktig men vanskelig jobb. Unngå negative tilrop selv om du er uenig, det påvirker både  spillerne og dommerne negativt. Tilrop og forsøk på styring fra tribunen gjør både barn og dommer usikker. Gleden ved å mestre, gleden ved fellesskapet og gleden ved den frie utfoldelsen kan da fort blekne..

Foreldre + håndball = sant

Positivt foreldreengasjement er viktig både for håndballen generelt og for barna. De fleste barn liker at søsken, foreldre, besteforeldre og familie kommer på kampene. Klubben er helt avhengig av engasjement for å holde hjulene i gang. Alle har en eller annen egenskap som klubben trenger i den daglige driften.