ARRANGEMENT AV KAMPER I REGIONSSERIEN

Arrangør
Hjemmelag er arrangør, ansvarlig for sekretariat, LIVE og dommervert, samt utbetale oppgjør til dommer (ref. punkt 16. Honorar og godtgjørelse dommer og dommerutvikler). Arrangør vil bli satt opp av NHF RN.

Anbefalte billettpriser er gratis for barn og kr 50 for voksne fra fylte 16 år. Billettinntektene tilfaller arrangør.

Dommervert
Det skal være dommervert på alle kamper. Arrangørklubb er ansvarlig for at det er dommervert til stede i hallen ved alle arrangement, som er godt synlig med Fair Play-vest eller lignende. Dommerverten skal se til at alle parter i kampen opptrer etter NHF sine verdier, dette gjelder før, under og etter kamp, fra lagledere, spillere, sekretariat, dommere og publikum.

Dommer ikke møtt
Hvis det oppnevnte dommerpar ikke møter til oppsatt tid eller det ikke er berammet dommer på kamp, skal hjemmelag, i samarbeid med bortelag, skaffe nytt dommerpar – om mulig på samme nivå. Ikke-nøytralt dommerpar eller andre håndballkyndige personer kan benyttes. Kampen skal gjennomføres uansett. En kamp avlyses ikke dersom det ikke er berammet dommere, da er det opp til de spillende lag å avvikle kampen på best mulig måte. Kampens gyldighet er avhengig av at de som dømte kampen senere blir godkjent av NHF RN.

Bortelag
Det er bortelagets ansvar å planlegge reisen slik at kampen kan starte til oppsatt tid. Ta høyde for at forsinkelser og/eller uforutsette situasjoner kan oppstå. Dersom problemer oppstår underveis plikter bortelaget å prøve alle muligheter, inklusive alternative ruter/transportmidler for å kunne gjennomføre reisen.

Forsinkelser som oppstår i forbindelse med bruk av ikke rutegående transportmiddel, skal bekreftes av lagets ansvarlige leder, sammen med opplysninger om tid for avreise og årsaken til forsinkelsen. Om mulig skal forsinkelsen bekreftes av en utenforstående person.

 • Dersom laget ikke rekker første kamp, skal laget gjennomføre reisen og spille de gjenstående kampene.
 • Dersom bortelaget må avbryte sin reise skal motstander og dommere umiddelbart kontaktes.
 • I de tilfeller der reisen ikke kan gjennomføres som følge av forhold som bortelaget ikke rår over (for eksempel ekstremvær), vil bortelaget kunne søke om at kampen settes opp på nytt.
 • Det er ikke akseptabelt å avlyse reiser til kamper dagen før kampdag fordi det meldes dårlig vær. Årsaken er at været endrer seg, og værmeldinger frem i tid stemmer ikke alltid.
 • Bortelaget må første virkedag etter terminfestet kamp kontakte NHF RN for å få godkjent ny kamp. Kampdato for eventuell ny kamp må innmeldes til NHF RN innen tre dager. Ny kampdato må bekreftes av motstander.

Sekretariat og LIVE
Sekretariatet skal betjenes av to voksne personer. Kurset NHF Regional tidtaker- og sekretær innføring er tilgjengelig som e-læring. Se NHFs Spilleregler, regel 18 – Tidtakeren og sekretæren.

Før kamp

 • Sørge for at LIVE kan benyttes på en digital flate.
 • Eksporter kampdata til LIVE fra TA.
 • Påse at laglederne har signert for å bekrefte kamptropp.
 • Hvis lag ikke stiller til kampstart vises det til NHFs Kamp- og konkurransereglement, § 26 og § 27.

Under kamp

 • Betjene resultattavle. Det benyttes ikke resultattavle opp til og med J/G 10 år.
 • Kontrollere spilletiden og blåse av kampen ved pause og full tid.
 • Ta tiden på utvisninger og gi lagleder tydelig beskjed når utvisningstiden er ute.
 • Oppdatere kampdata, målscorere og eventuell bestrafning i LIVE.
 • Hjelpe lagene med lags timeout; stoppe kampuret samtidig som lydsignalet gis.
 • Påse at spillerbytte opp til og med J/G 16 år kun skjer ved ballkontroll for laget.

Etter kamp

 • Påse at dommer signerer kamprapport.
 • Lagleder signerer kun i NHFs serier.
 • Avslutt kampen i LIVE slik at resultatet i kampen registreres.
 • Før inn dommerutgiftene for Regionserien J/G 16 år, J/G 20 år og Senior i Midt-Norge grunnet dommerutgiftsfordeling.
 • Hvis protest i kamp:

Betaling dommere

TA/IO
Dommer må ha registrert et bankkontonummer i dommerprofilen i TA for å kunne sende oppdrag videre for utfylling i IO. Dommerregning registreres og sendes så snart som mulig etter gjennomført dommeroppdrag.

Honorar
Det er ikke mulig å kreve dobbel sats ved dømming alene.

Kjøregodtgjørelse og diett dekkes iht. Statens reiseregulativ
Kjøregodtgjørelse føres fra bostedsadresse til kampsted. Dommere skal i den grad det lar seg gjøre kjøre sammen til kamper. Unntak fra dette skal avklares med NHF RN i forkant av reisen. Dommer skal ikke føre seg selv opp som passasjer om den blir kjørt av andre.

NHF RN forutsetter bruk av kollektivtransport når dette er rimeligst og praktisk mulig. Ved bruk av kollektivtransport skal dommer legge ved kvittering for kjøp av billett. Har man periodekort/månedskort registrerer dommer sum enkeltpris.

Ved registrering av bom med rabattavtaler skal rabattert pris føres, ikke fullpris. For å få refundert fullpris må kvittering fremlegges i IO.

Diett
For å motta diett må du være minst 15 kilometer fra hjemmet, selv om oppdraget varer 6 timer eller mer. Eventuelt måltidsfradrag skal fratrekkes regningen.

Andre utgifter
Ved føring av andre utgifter som parkering og billetter, må kvittering lastes opp og vedlegges.

Avlyst/omberammet kamp
Dersom dommer ikke får beskjed og møter til en kamp som er avlyst/omberammet, eller kampen ikke blir spilt fordi ett av lagene ikke møter, dekkes kjøregodtgjørelse og eventuelt diett av klubben som ikke møter til kamp, dommerhonorar dekkes ikke. Ved innsending av dommerregning må dommer opprette nytt krav manuelt i IO og velge klubb som ikke møtte til kamp som betalende organisasjon.

Utbetaling fra klubb
Klubb skal utbetale oppgjør til dommer snarest og senest syv virkedager etter mottatt dommerregning. Klubb som unnlater å betale dommerregning i tide kan ilegges gebyr pålydende kr 500 pr. regning. Se punkt 17. Gebyrer.

Når klubb/lag skal utbetale honorar til dommer for én kamp eller et arrangement, skal en av følgende tekster stå:

 • Utbetaling for kun én kamp: «Betaling kamp», «Kampnummer», «Dato»
 • Utbetaling for flere kamper/hele arrangement: «Navn på hall», «Dato»