ARRANGEMENT AV KAMPER I REGIONSSERIEN

Alle klubber med lag i regions- og aktivitetsseriene MÅ stille som arrangør i hjemmehall i løpet av sesongen. Alle billettinntekter tilfaller klubben. Nærmere informasjon om prisnivå og hvem som skal løse billett vil komme på sonemøtene i september.

Arrangør klubb skal ha en arrangementsansvarlig som ønsker velkommen til alle og viser til garderober for spillere og dommere. Fungerer da også som en kontaktperson om nødvendig for andre ting under arrangementet.

Arrangementsansvarlig har ansvar for følgende punkter:

Sekretariatet skal være bemannet med minimum to personer over 16 år (tidtager /sekretær ). Sekretariatet skal foruten å følge med under kamp, sørge for at kampkort til påfølgende kamp blir utfylt i god tid før kampstart. Påse at alle kamprapporter og dommerregninger blir sendt samlet til regionen senest 1. virkedag etter arrangement.

ARRANGØREN MÅ SLÅ OPP KAMPPROGRAMMET I HALLEN OG

PÅFØRE RESULTATENE ETTER HVERT SOM KAMPENE BLIR FERDIGE.

A.

Følgende materiell skal alltid være tilstede i sekretariatet:

NHFs spilleregler, NHFs Lov, kamp- og konkurransereglement samt

andre bestemmelser. Alle skriv fra Region Innlandet ang. regelendringer og arrangement.

2 stk. fløyter.

Reserveklokke (stoppeklokke).

Utvisningslapper / kladdepapir.

Telefonnummer til lege / ambulanse.

Telefonnummer til arrangøransvarlig og dommerkontakt i klubben.

Blanke kamprapporter.

B.

Før kampen skal lagene, på dommerens signal, stille opp på midten av banen og hilse mot publikum. Dommere og en fra hvert lag foretar målvalg.

C.

Sekretæren skal påse at kampkortet er korrekt utfylt med navn og fødselsdata på alle spillere og ledere. Alle mål, advarsler og utvisninger / diskvalifikasjoner skal være påført kampkortet på riktig spiller. Påse i tillegg at sluttresultatet er påført kamprapporten.

 

D.

Der hvor høytaleranlegg er tilgjengelig, skal dette benyttes. Følgende opplysninger bør gis over høyttaleranlegget:

1. Før kampen:

Ønske velkommen

Hvilke lag som spiller

Hva de spiller om

Navn på lagenes spillere og ledere

Navn på kampens dommere og klubbtilhørighet

I aktivitetsserien kan lagene presenteres èn gang; opp til hver enkelt i forhold til tid osv.

2. Under kampen:

Målscorere med nummer og navn

Stilling etter scoring

Advarsler og utvisninger

Pauseresultat

Musikk etter scoringer og i pause

3. Etter kampen:

Sluttresultat

Takke lag og dommere for kampen

Ønske publikum velkommen igjen

E.

Etter kampen skal begge lag stille opp på midten av banen sammen med dommerne. Lagsansvarlige takker dommerne for kampen og spillerne går mot hverandre på to rekker og takker for kampen.

Resultat etter hver kamp føres opp på resultatplakater (fås på regionskontoret)

F.

Påse at retningslinjer for utbetaling av dommerpenger blir fulgt.

Ta godt vare på våre dommere gjennom dagen, de bør få mat og drikke.

G.

Kampkortene skal sammen med rapportskjema sendes regionskontoret første hverdag etter arrangement. Det er viktig at ALLE kampkort sendes inn, også de tilfeller hvor kamper IKKE er spilt. Noter på kampkort hvorfor kampene IKKE er spilt.

Resultat av 8 – 9 – 10 og 11 års kamper skal OGSÅ rapporteres inn!

H.

Region Innlandet anbefaler at billettprisen for regionskamper er mest mulig lik i alle haller. Vi foreslår kr 30.- for voksne og kr 10.- for barn.

I.

Når dommere ikke møter, plikter arrangør og begge lags ledere å forsøke å skaffe ny dommer, dommeraspirant eller annen person som kan dømme kampen. Kampen skal i alle tilfelle spilles, og resultatet skal registreres på kampkortet. Ev. protest må innleveres i.h.t. ”NHF’s lov-, kamp- og konkurranse reglement samt andre bestemmelser”

 

ANTALL SPILLERE PÅ KAMPRAPPORT I REGIONSSERIE OG

INNLANDET-CUP

• Seniorklassene ,J/G 18 år og J/G16 år 14 spillere pr kamp

• Alle øvrige klasser 12 spillere pr kamp

• Østlandsserien J/G 14 12 spillere pr kamp

• Østlandsserien J/G 18 14 spillere pr kamp

• Interregional serie 14 spillere pr kamp

• SPAR-serien 14 spillere pr kamp

• NM Junior 14 spillere pr kamp

UTGIFTSDEKNING TIL DOMMERE OG OBSERVATØRER

Hjemmelaget/arrangør SKAL etter hver kamp gjøre opp med dommerne. Dommerne får refundert sine utgifter etter følgende satser pr. dommer pr. kamp:

(Satsene ble vedtatt av Regionsstyret 26.03.07)

• Senior 200,-

• 20 år 200,-

• 18 år 200,-

• HU-kamper 100,-

• 16 år 150,-

• 14 år 125,-

• 12 år 100,-

• 11 og 10 år 100,-

• 9 og 8 år Anbefalt: 60,-

Dommerne skal ha kontant oppgjør.

• Bilgodtgjørelse (følger statens satser)

• Diett uten overnatting

Fra 5 til 9 timers fravær kr. 170,-

Fra 9-12 timers fravær kr. 260,-

Over 12 timers fravær kr. 425,-

 

Retningslinjer for utbetaling av dommerpenger i hallene

• Dommeren skal betales i hallen umiddelbart etter at kampen(e) er spilt, dette gjelder utstyr- og kjøregodtgjøring.

 

(Dommerne vet selv helst selv hva de skal ha – og dere skal ikke ”diskutere” det de har skrevet på regninga. Skulle vi være uenige med beløpene på regninga – skal dette evnt tas direkte med regionen)